לחץ כאן להירשם חינם למעדון
מועדפים אודות תמיכה תנאים צור קשר הצטרף
יוצאים לבלות ירוקת ירוק כתבות עסקים מקומים פרסם עצמך על הוד השרון דף בית
חפש ב
צהריים טובים אורח/ת

תנאי שימוש באתר

מבוא:

הנהלת האתר (להלן :הוהא) מברכת אתכם על הצטרפותכם לאלפי הגולשים הנהנים מהמידע העשיר והמגוון המוצע באתר. הגלישה באתר האינטרנט מוצעת ומותנית בקבלת התנאים, ההתניותוההודעות הכלולים במסמך זה (להלן: תנאי השימוש) ואשר נועדו על מנת להסדיר את היחסים בין הנהלת האתר, המפעילה את האתר לבין כל אדם, תאגיד, וכל גוף משפטי המשתמש הגולש באתר והמבקש להשתמש בשירותים המוצעים בו מעת לעת, ובכלל זה שימוש במידע ובצוע פעולות

כלשהן באמצעות האתר (להלן: המשתמש). באופן שהשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל תנאי השימוש כלשונם. מטעמי נוחיות ועל מנת למנוע סרבול ו/או אי-בהירות נעשה בתנאים אלו שימוש בלשון זכר ואולם מובהר כי האמור בתנאי השימוש בלשון זכר מתייחס לנשיםוגברים כאחד, ו/או כל תאגיד ו/או גוף משפטי אחר. התנאים הכלולים במסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד  מהאתר, גופו והוראותיו תתפרשנה כתנאי מתנאיו אלא אם צוין מפורשות אחרת. הכותרות במסמך זה הינן לשם הנוחיות בלבד ואין בהן כדי לתת משקל שונה ו/או להפריד בין הוראותיו וכל סעיפיו יפורשו כגוף אחד. למונחים המפורטים להלן תהיה נתונה המשמעות המצוינת לצד כל אחד מהם אלא אם נקבעאחרת

 
 

:תנאי השימוש

אתר הוהא (להלן:"האתר") משמש כשער כניסה לאינטרנט. השימוש באתרתכנים המוצגיםבו ובמכשירי קצה שונים לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגייתWAP אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראתנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך

לאמור בתנאי שימוש אלו.בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא,הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות >הנהלת הוהא ובין אם הוא בבעלות צד ג,המאפשר להנהלת האתר זכות שימוש בו.חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך,הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים באפון שלהודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים,קישורים, טקסטים וכל מידע אחר

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות,
פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.

תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצט בו הנך נמצא.

הנהלת הוהא  ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה

מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא

רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינהיכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן,הנהלת הוהא לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאהשתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

הנהלת הוהא לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהםהם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשיםבאתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפותשייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי,
טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומביאו למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימניהמסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינםשל מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

הנהלת הוהא ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי
הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן

על ידי מומחים כגון: משפטנים, רופאים, ביטוח, פסיכולוגיה וכו. זכור מידע זה אינו מהווה

עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, הנהלת הוהא אינה אחראית לתכנים אלוולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול עלבסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמו שהוא (
AS IS) בהתאם להחלטת הנהלת הוהא, ולא תהיה לך
כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררהפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצהובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים
והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעהאו דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות
והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשליםבחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

הנהלת האתר תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה
מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטייםפליליים או אזרחיים בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסוראת פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

הנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת
קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. הנהלת האתר לא תעביר למפרסמים מידעשעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

אין הנהלת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט
פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר

המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמורלעיל הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש אוהסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישורהקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

אתה תשפה את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד,

אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב

הפרת תנאי שימוש אלה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. הנהלת האתר
תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.


עיריית הוד השרון

תשלומי ארנונה

מועצות מקומיות

סרטים

הופעות והצגות

מסעדות

פנאי ובילוי

הרצאות וחוגים

הלוח הירוק

בנקים

מוקדי חרום

דואר

מוניות

השכלה וחינוך

דף הבית | על הוד השרון | פרסם עצמך | צור קשר | תנאים | תמיכה | אודות
> Copyright © 2004 HoHa. All rights reserved